Leidimas koreguoti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. G-3 sprendinius kartu su apie 150 kv. m valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO RIOVONIŲ G. 5 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. G-3 SPRENDINIUS KARTU SU APIE 150 KV. M VALSTYBINĖS ŽEMĖS DALIMI TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021
m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2010 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1957V ,,Dėl žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. G-  sprendinius sklype Riovonių g. (kadastro Nr. 0101/0069:151) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: esant galimybei pakeisti žemės sklypo ribas prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią apie 150 (vieno šimto penkiasdešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės dalį, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, patikslinti nustatytus ir nustatyti trūkstamus pagrindinius naudojimo reglamentus vienbučio ir dvibučio gyvenamojo namo statybai nepažeidžiant teisės aktų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

2. T v i r t i n u planuojamos teritorijos ribas ir planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Riovoniu 5