Leidimas koreguoti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:44, Nr. 0101/0164:29, Nr. 0101/0164:23, Nr. 0101/0164:41) Dobrovolės kaime detaliojo plano sprendinius sklype Metelių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0164:539) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0164:553) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0164:44, NR. 0101/0164:29, NR. 0101/0164:23, NR. 0101/0164:41) DOBROVOLĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE METELIŲ G. 12 (KADASTRO
NR. 0101/0164:539) IR SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0164:553) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 30-553 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:44, Nr. 0101/0164:29, Nr. 0101/0164:23, Nr. 0101/0164:41) Dobrovolės kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054937), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 30-3695 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 30-96, sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu sklype Metelių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0164:539) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0164:553), suformuotuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A30-300/19 „Dėl žemės sklypo Metelių g. 12 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:553) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypų pertvarkymo projektu: sujungti tos pačios paskirties ir žemės naudojimo būdo sklypus (kadastro Nr. 0101/0164:539 ir Nr. 0101/0164:553) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Meteliu 12