Leidimas koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Lenktojoje g. 28 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS  ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO  RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LENKTOJOJE G. 28 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2022 m.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro
    Nr. T00054568) sprendinių koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu sklype Lenktojoje g. 28 (kadastro Nr. 0101/0031:306): nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties pakeisti naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

LENKTOJI+G.+28+ISAKYMAS schema LENKTOJI+G.+28+PROGRAMA