Leidimas koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius žemės sklype A. Mickevičiaus g. 8 inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPE A. MICKEVIČIAUS G. 8 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius žemės sklype A. Mickevičiaus g. 8 inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti žemės sklypą ties pastatu A. Mickevičiaus g. 8 atsižvelgiant į esamą pastato paskirtį, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo tipą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Mickeviciaus 8