Leidimas koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Latvių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0039:27) kartu su apie 77 kv. m. valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LATVIŲ G. 4 (KADASTRO NR. 0101/0039:27) KARTU SU APIE 77 KV. M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS DALIMI TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 316 punktu, 318.1.2 ir 318.1.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti Žvėryno rajono plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“, (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimą žemės sklype Latvių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0039:27) kartu su apie 77 (septyniasdešimt septynių) kv. m. valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pagal pridedamas schemas.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: įvertinus Latvių gatvės parametrus ir jai reikalingas gatvės raudonąsias linijas pakeisti žemės sklypo Latvių g. 4 ribas ir plotą, prijungiant valstybinės žemės dalį iki gatvės raudonųjų linijų, ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1) naudojimo būdą, naudojimo reikalavimus (užstatymo aukštingumą, tankį, intensyvumą) ir kitus reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Latviu 4