Leidimas rengti 8,4445 ha teritorijos detalųjį planą inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI 8,4445 HA TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u rengti 8,4445 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:101) ties Žadiškių gatve detalųjį planą inicijavimo pagrindu.

2. N u s t a t a u, kad:
2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – padalyti teritoriją į sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos ir (ar) atskirųjų želdynų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus teritorijos funkcionavimui užtikrinti ir pagal numatomus naudojimo būdus nustatyti naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių;
2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas 8,4445ha