Leidimas rengti apie 0,6 ha teritorijos prie J. Zikaro gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 0,6 HA TERITORIJOS PRIE J. ZIKARO GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 249 punktu:
1. L e i d ž i u rengti apie 0,6 (šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie J. Zikaro gatvės detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0165:1762, Nr. 0101/0165:1766, Nr. 0101/0165:1757, Nr. 0101/0165:1758, Nr. 0101/0165:1759, Nr. 0101/0165:1730, Nr. 0101/0165:1729 ir Nr. 0101/0165:1728) inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant nustatytos žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo nustatyti pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Meras Valdas Benkunskas

Nuoroda:

Leidimas rengti Zikaro