Leidimas rengti apie 1,88 ha teritorijos tarp Pakluonės, Palvininkų ir Toplaukio gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 1,88 HA TERITORIJOS TARP PAKLUONĖS, PALVININKŲ IR TOPLAUKIO GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 9 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti apie 1,88 ha teritorijos tarp Pakluonės, Palvininkų ir Toplaukio gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: padalyti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0167:1561 ir Nr. 0101/0167:1438), nustatyti padalytiems žemės sklypams kitą paskirtį ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, planuojamoje teritorijoje pagal gatvių raudonąsias linijas nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą, taip pat planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. A30-4508/22 „Dėl leidimo rengti apie 1,88 ha teritorijos tarp Pakluonės, Palvininkų ir Toplaukio gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ su visais jo pakeitimais.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas rengti 1,88 teritorijos tarp Pakluones ir kt