Leidimas rengti apie 22,8 ha teritorijos prie Veisiejų ir Simno gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 22,8 HA TERITORIJOS PRIE VEISIEJŲ IR SIMNO GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 9 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti apie 22,8 (dvidešimt dviejų ir aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos prie Veisiejų ir Simno gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:932, Nr. 0101/0164:886, Nr. 0101/0164:269, Nr. 0101/0164:81, Nr. 0101/0164:887, Nr. 0101/0164:888, Nr. 0101/0164:889, Nr. 0101/0164:21, Nr. 0101/0164:196, Nr. 0101/0164:178, Nr. 0101/0164:931) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą. Iš žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:932, Nr. 0101/0164:886, Nr. 0101/0164:269, Nr. 0101/0164:81, Nr. 0101/0164:887, Nr. 0101/0164:888, Nr. 0101/0164:889, Nr. 0101/0164:21, Nr. 0101/0164:196, Nr. 0101/0164:178) sujungimo ir padalijimo būdu suformuoti naujus žemės sklypus, nustatyti jų plotus ir ribas. Planuojamoje teritorijoje suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, nustatyti sklypų pagrindines žemės naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas rengti Veisieju ir Simno