Leidimas rengti apie 23,66 ha teritorijos tarp Vilniaus miesto vakarinės greito eismo ir Avižienių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 23,66 HA TERITORIJOS TARP VILNIAUS MIESTO VAKARINĖS GREITO EISMO IR AVIŽIENIŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMOS SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 249 punktu:
1. L e i d ž i u rengti apie 23,66 (dvidešimt trijų ir šešiasdešimt šešių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Vilniaus miesto vakarinės greito eismo ir Avižienių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu (pagal pridedamą schemą).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: pertvarkyti žemės sklypus juos sujungiant ir (ar) padalijant, pakeisti ir nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Nuoroda:

Leidimas rengti 23,66