Leidimas rengti apie 2,6 ha teritorijos prie Kriaučiūnų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 2,6 HA TERITORIJOS PRIE KRIAUČIŪNŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti apie 2,6 (dviejų ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Kriaučiūnų gatvės (sklypų kadastro Nr. 0101/0167:1375, Nr. 0101/0167:1376, Nr. 0101/0167:1385 ir sklypas Kriaučiūnų g. 77 (kadastro Nr. 0101/0167:1386) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: sujungti ir padalinti sklypus, nustatyti žemės sklypų paskirtį ir naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas rengti Kriauciunu 2,6 ha