Leidimas rengti apie 3,1 ha ploto teritorijos prie Akacijų ir A. Kojelavičiaus gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 3,1 HA PLOTO TERITORIJOS PRIE AKACIJŲ IR A. KOJELAVIČIAUS GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. rugsėjo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 9 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244  punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u rengti apie 3,1 (trijų ir vienos dešimtosios) ha ploto teritorijos prie Akacijų ir A. Kojelavičiaus gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.

2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: suplanuoti inžinerinės infrastruktūros koridorių, suformuoti gatvių raudonąsias linijas, planuojamoje teritorijoje pagal gatvių raudonąsias linijas nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą, numatyti galimybę sklypus sujungti, perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Leidimas Kojelaviciaus