Leidimas rengti apie 3,93 ha teritorijos prie Nugalėtojų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 3,93 HA TERITORIJOS PRIE NUGALĖTOJŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 9 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021
m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti apie 3,93 (trijų ir devyniasdešimt trijų šimtųjų) ha teritorijos prie Nugalėtojų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: pakeisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0013:272) žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų būdą, padalinti sklypą (kadastro Nr. 0101/0013:272) ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas bei plotus, nustatyti reikalingus servitutus; miškų ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0013:351) suformuoti atskirą žemės sklypą ir paversti miškų ūkio paskirties žemę kitomis naudmenomis, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas regti Nugaletoju