Leidimas rengti apie 4,5 ha teritorijos prie Didlaukio g. ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:194) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 4,5 HA TERITORIJOS PRIE DIDLAUKIO G. IR SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0017:194) DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 249 punktu ir Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“:
1. L e i d ž i u rengti apie 4,5 (keturių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos prie Didlaukio g. ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:194) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0017:194) į du sklypus, atidalytame sklype paversti miško paskirties žemę kitomis naudmenomis, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Meras Valdas Benkunskas

Nuoroda:

Leidimas rengti 4,5 ha Didlaukio