Leidimas rengti apie 6 (šešių) ha ploto teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinės reikšmės miško Verkių seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 6 HA TERITORIJOS TARP BAJORŲ KELIO, SKERSINĖS GATVĖS IR VALSTYBINIO MIŠKO VERKIŲ SENIŪNIJOJE DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

2022 m. rugpjūčio 1 d. Nr. A30-3159/22
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u rengti apie 6 (šešių) ha ploto teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinės reikšmės miško Verkių seniūnijoje, į kurią patenka sklypai adresu Skersinės g. 56 (kadastro Nr. 0101/0004:1147), Skersinės g. 58 (kadastro Nr. 0101/0004:1459), Skersinės g. 60 (kadastro Nr. 0101/0004:1466), sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:419), sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:416) bei gyvenamasis namas adresu Skersinės g. 54 (sklypas nesuformuotas), detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo sklypus, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, padalinti ir suformuoti žemės sklypus, tarp jų valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti bei prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus, suformuoti žemės sklypą gyvenamajam pastatui adresu Skersinės g. 54, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Leidimas rengti