Leidimas rengti apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS
DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 7,34 HA TERITORIJOS PRIE SKERSINĖS GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMOS SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 249 punktu:
1. L e i d ž i u rengti apie 7,34 (septynių ir trisdešimt keturių dešimtųjų) ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu (pagal pridedamą schemą).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: pakoreguoti ir nustatyti Skersinės gatvės raudonąsias linijas, pertvarkyti žemės sklypų ribas atskiriant miško paskirties žemės sklypą, kitoje dalyje nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties sudalinti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, rekreacinės teritorijos) ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Nuoroda:

Leidimas rengti Skersines