Leidimas rengti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 100 IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS (VILNIAUS VIEŠOJO LOGISTIKOS PARKO) DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 4, NR. 5, NR. 6, NR. 7 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2,  318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano (Nr. T00061195), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0084:4332, Nr. 0101/0084:4333,
    Nr. 0101/0084:8800, Nr. 0101/0084:4334): pakeisti detaliuoju planu nustatytą statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir žemės sklypų naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų ir nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, automobilių stovėjimo būdą ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
  2. T v i r t i n u   detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).
  3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. A30-1485 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 , Nr. 8 ir Nr. 9 sprendinių koregavimą“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Logistikos parkas