Leidimas rengti sklypų L. Asanavičiūtės g. 1j (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1b (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1h (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1f (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalųjį planą inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPŲ L. ASANAVIČIŪTĖS G. 1J (KADASTRO NR. 0101/0051:1634), L. ASANAVIČIŪTĖS G. 1B (KADASTRO NR. 0101/0051:52), L. ASANAVIČIŪTĖS G. 1H (KADASTRO NR. 0101/0051:268) IR L. ASANAVIČIŪTĖS G.
1F (KADASTRO NR. 0101/0051:1635) DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u rengti sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalųjį planą inicijavimo pagrindu tikslu suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti galimus žemės sklypų pertvarkymo principus ir žemės naudojimo paskirtis bei būdus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas rengti Asanaviciutes