Leidimas rengti sklypų Salininkų g. 49 (kadastro Nr. 0101/0080:230), Salininkų g. 45 (kadastro Nr. 0101/0080:1441), sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:195) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPŲ SALININKŲ G. 49 (KADASTRO NR. 0101/0080:230), SALININKŲ G. 45 (KADASTRO NR. 0101/0080:1441), SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0080:195) IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO
SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti sklypų Salininkų g. 49 (kadastro Nr. 0101/0080:230), Salininkų g. 45 (kadastro Nr. 0101/0080:1441), sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:195) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti ir padalyti sklypus, pakeisti sklypų naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, atskirųjų želdynų teritorijų, komercinės paskirties objektų teritorijų žemės sklypų naudojimo būdus, taip pat teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir kontekstu.
2. T v i r t i n u detaliojo plano rengimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Salininku 49