Leidimas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0101:1856 ir Nr. 0101/0101:1857) Didžiųjų Gulbinų kaime detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR.0101/0101:1856 IR NR. 0101/0101:1857) DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8
„Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0101:1856 ir Nr. 0101/0101:1857) Didžiųjų Gulbinų kaime detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant žemės sklypų Narimanto g. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:1856) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:1857) naudojimo paskirties ir būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.(pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:
Leidimas rengti Didziuju Gulbinu