LEIDIMAS TERITORIJOS T-08 KVARTALO DIDŽIUOSIUOSE GULBINUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMUI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS T-08 KVARTALO DIDŽIUOSIUOSE GULBINUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A30-2165 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 36 ir Nr. 48 sprendinių koregavimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00080943), sprendinius sklypuose Butigeidžio gatvėje (nuo Butigeidžio g. 1 iki Butigeidžio g. 32) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:2361, Nr. 0101/0101:2386) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų paskirties patikslinti detaliuoju planu nustatytas ir esamas žemės sklypų ribas (juos dalijant ar sujungiant), pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus iš atskirųjų želdynų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, suformuoti reikalingas atskirųjų želdynų ar kitas reikalingų naudojimo būdų teritorijas, pakoreguoti detaliuoju planu numatytą užstatymo tankumą, tipą, kitus pagrindinius naudojimo reglamentus ir nustatyti kitus papildomus naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoruoda:

Gulbinu T8 koregavimas