Leista rengti apie 1,6 ha teritorijos prie Užutėkio gatvės detalųjį planą

LEISTA TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU RENGTI APIE 1,6 HA TERITORIJOS PRIE UŽUTĖKIO GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ

 

Sprendimas:

Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-03 įsakymas Nr. A30-1156/19 „Dėl apie 1,6 ha teritorijos prie Užutėkio gatvės detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Planavimo darbų programa:

Patvirtinta Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-03 įsakymu Nr. A30-1156/19 „Dėl apie 1,6 ha teritorijos prie Užutėkio gatvės detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):

Neprivalomas.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengto detaliuoju planu tvarka:

Pasiūlymų teikimui ir susipažinimui su parengtu detaliuoju planu taikoma bendroji tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų VIII skyriuje. Konkreti informacija apie susipažinimo vietas, terminus, atsakingus už supažindinimą, pasiūlymų priėmimą bei informacijos teikimą asmenis ir jų kontaktiniai duomenys bus skelbiami papildomai, parinkus detaliojo plano rengėją.