Leista rengti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 32, detalųjį planą

INFORMACINIS PRANEŠIMAS1
LEISTA TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU RENGTI TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINIO IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 32, DETALŲJĮ PLANĄ
Sprendimas:
Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-05-28 įsakymas Nr. A30-1098/19 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 32, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.
Planavimo darbų programa:
Patvirtinta Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-05-28 įsakymu Nr. A30-1098/19 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 32, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):
Neprivalomas.
Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengto detaliuoju planu tvarka:
Pasiūlymų teikimui ir susipažinimui su parengtu detaliuoju planu taikoma bendroji tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų VIII skyriuje. Konkreti informacija apie susipažinimo vietas, terminus, atsakingus už supažindinimą, pasiūlymų priėmimą bei informacijos teikimą asmenis ir jų kontaktiniai duomenys bus skelbiami papildomai, parinkus detaliojo plano rengėją.
1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 41.1 papunkčiu, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie atitinkamą rengiamą, keičiamą ar koreguojamą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar koreguojamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl teritorijų planavimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimo skelbia (nurodydamas planavimo tikslus ir uždavinius, planavimo darbų programą, sprendimą, informaciją apie numatomą SPAV rengimą, pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, planavimo organizatoriaus buveinėje ir jo interneto svetainėje, sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose.