Leista teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose nr. 6-1 ir 6-2

Leista teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose nr. 6-1 ir 6-2

 

Sprendimas:

Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-07-26 įsakymas Nr. A30-1587/19 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose nr. 6-1 ir 6-2 inicijavimo pagrindu“.

Planavimo darbų programa:

Patvirtinta Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-07-26 įsakymu Nr. A30-1587/19 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose nr. 6-1 ir 6-2 inicijavimo pagrindu“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-259 patvirtinto teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinius sklypuose Nr. 6-1 (Knypavos g. 8) ir Nr. 6-2 (Knypavos g. 6) keičiant nustatytą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, juos padalijant ir atidalytuose sklypuose nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendinius

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):

Neprivalomas.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengto detaliuoju planu tvarka:

Pasiūlymų teikimui ir susipažinimui su parengtu detaliuoju planu taikoma bendroji tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų VIII skyriuje. Konkreti informacija apie susipažinimo vietas, terminus, atsakingus už supažindinimą, pasiūlymų priėmimą bei informacijos teikimą asmenis ir jų kontaktiniai duomenys bus skelbiami papildomai, parinkus detaliojo plano rengėją.