Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Vilniaus miesto Mačiuliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimo pradžios projektą

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

SPRENDIMO PROJEKTAS

 

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

 

2019 m. sausio 25 d. Nr. 3-19

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Keltava“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2019-01-16 prašymą Nr. 014,  n u s p r e n d ž i u

 pradėti Vilniaus miesto Mačiuliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą.

 

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Keltava“.

                      Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

 

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-18-46, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Keltava“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2019-01-16 prašymas Nr. 014.

 

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-02-12 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

 

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-02-12

 

Sprendimas dėl Mačiuliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas  2019-02-15

 

 

Direktorė Jolanta Čyžienė

 

 

pranešimo tekstas

sprendimo tekstą žiūrėti čia: sprendimo projektas