Lietuvos Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pasirengimą rengti Vilniaus miesto savivaldybės Daniliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planą

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2017 m. sausio 31 d. Nr. 6-17

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Zavana“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2017-01-26 d. prašymą Nr. 039, n u s p r e n d ž i u
pradėti Vilniaus miesto savivaldybės Daniliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Zavana“.

Numatomi planavimo tikslai: sudaryti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui ir kasybos metu paveiktų plotų tinkamam rekultivavimui, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-16-43, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Zavana“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2017-01-26 d. prašymas Nr. 039.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2017-02-16 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2017-02-16.

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės Daniliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2017-02-20.

Direktorius

Jonas Satkūnas

pradedamo rengti specialiojo plano dokumentus žiūrėti čia