Nedidelių veiklos mastų individualių gyvenamųjų namų kvartalų Nr. 1 ir Nr. 2 Mechanikų g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Navasiškių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0070:86) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ NR. 1 IR NR. 2 MECHANIKŲ G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NAVASIŠKIŲ G. 31 (KADASTRO NR. 0101/0070:86) IR APLINKINĖJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1788V „Dėl teritorijų nedidelių veiklos mastų detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056466) sprendinių koregavimą sklype Navasiškių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0070:86) ir aplinkinėje teritorijoje.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, nekeičiant sklypo Navasiškių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0070:86) pagrindinės naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Koregavimas Mechaniku ir kt