Numatomas AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 766V „Dėl AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti AB „Vilniaus sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu
Nr. 766V „Dėl AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055265) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, servitutus, užstatymo tankį nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, el. p. danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. 8-610-23789.

                         Projektas

 

 

                               VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

           ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI AB „VILNIAUS SIGMA“ KALVARIJŲ G. 125 TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

   2021 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu
  Nr. 766V „Dėl AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055265) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, servitutus, užstatymo tankį nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas P. Lukšio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0023:20), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 9,7128 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius AB „Vilniaus Sigma“.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu
  Nr. 766V „Dėl AB „Vilniaus Sigma“ Kalvarijų g. 125 teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055265) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, servitutus, užstatymo tankį nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiasis miesto architektas

Skyriaus vedėjas                                                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

Vilniaus Miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

Patarėja Danutė Eidukonytė