Numatomas Šatrijos, Kernavės ir Daugėliškio gatvių kvartalo detaliojo plano koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0032:833)

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1502 „Dėl Šatrijos, Kernavės ir Daugėliškio gatvių kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055930) sprendinių koregavimas žemės sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0032:833, bei gretimoje teritorijoje. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti Šatrijos, Kernavės ir Daugėliškio gatvių kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimą žemės sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0032:833, bei gretimoje teritorijoje“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1502 „Dėl Šatrijos, Kernavės ir Daugėliškio gatvių kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055930) sprendinių koregavimą žemės sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0032:833, bei gretimoje teritorijoje pagal pridedamą schemą M 1:2000: padalyti sklypą, vienam sklypui palikti bendrojo naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdą, kitam nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatyti sklypams kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, el. danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. 8-610-23789. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

                                                                                                                                                                                                            Projektas

                               VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

           ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI ŠATRIJOS, KERNAVĖS IR DAUGĖLIŠKIO GATVIŲ KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KADASTRO NR. 0101/0032:833, BEI GRETIMOJE TERITORIJOJE

 

 

 

   2021 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1502 „Dėl Šatrijos, Kernavės ir Daugėliškio gatvių kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055930) sprendinių koregavimą žemės sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0032:833, bei gretimoje teritorijoje pagal pridedamą schemą M 1:2000: padalyti sklypą, vienam sklypui palikti bendrojo naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdą, kitam nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatyti sklypams kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Šatrijos, Kernavės ir Daugėliškio gatvių kvartalo detaliojo plano sklypo Nr. 9 sprendinių koregavimas.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0032:833 ir gretima teritorija, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,2 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus raštas.
 6. Planavimo uždaviniai rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1502 „Dėl Šatrijos, Kernavės ir Daugėliškio gatvių kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055930) sprendinių koregavimą žemės sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0032:833, bei gretimoje teritorijoje pagal pridedamą schemą M 1:2000: padalyti sklypą, vienam sklypui palikti bendrojo naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdą, kitam nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatyti sklypams kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 7. Papildomi planavimo uždaviniai suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 8. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 14. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 17. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 18. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

 

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

Patarėja Danutė Eidukonytė