Numatomas sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas žemės sklypuose Kintų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:352), Kintų g. 12B (kadastro Nr. 0101/0032:351), Daugėliškio g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:172) ir Daugėliškio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0032:81)

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 1582V „Dėl sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055127) sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 1582V „Dėl sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055127) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus Kintų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:352) ir Kintų g. 12B (kadastro Nr. 0101/0032:351), prijungti sklypus Daugėliškio g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:172) ir Daugėliškio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0032:81) ir nustatyti žemės sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, el. [email protected], tel. 8-610-23789. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

                                                                                                                                                                                                                   Projektas

                               VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

           ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO ŠIRVINTŲ G. 12 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

 

   2021 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu
  Nr. 1582V „Dėl sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055127) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus Kintų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:352) ir Kintų g. 12B (kadastro Nr. 0101/0032:351), prijungti sklypus Daugėliškio g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:172) ir Daugėliškio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0032:81) ir nustatyti žemės sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro
  Nr. T00056038).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Kintų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:352), Kintų g. 12B (kadastro Nr. 0101/0032:351), Daugėliškio g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:172) ir Daugėliškio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0032:81), Šnipiškių seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 0,5456 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „MB Projektas“.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu
  Nr. 1582V „Dėl sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055127) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus Kintų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:352) ir Kintų g. 12B (kadastro Nr. 0101/0032:351), prijungti sklypus Daugėliškio g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:172) ir Daugėliškio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0032:81) ir nustatyti žemės sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta Vyriausiasis miesto architektas,

Skyriaus vedėjas                                                                                   Mindaugas Pakalnis

 

 

 

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

patarėja Danutė Eidukonytė