Numatomas Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas sklype Maloniojoje g. 18A

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sklypo Maloniojoje g. 18A (kadastro Nr. 0101/0039:197) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sklypo Maloniojoje g. 18A (kadastro Nr. 0101/0039:197) sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sklypo Maloniojoje g. 18A (kadastro Nr. 0101/0039:197) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti žemės sklypui vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo aukštį, intensyvumą, tankį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, el. danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. 8-610-23789. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

projektas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO SKLYPO MALONIOJOJE G. 18A (KADASTRO NR. 0101/0039:197) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sklypo Maloniojoje g. 18A (kadastro Nr. 0101/0039:197) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti žemės sklypui vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo aukštį, intensyvumą, tankį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama)

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Žvėryno rajono detaliojo plano sklypo Maloniojoje g. 18A (kadastro Nr. 0101/0039:197) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Maloniojoje g. 18A (kadastro Nr. 0101/0039:197), Žvėryno seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 0,0938 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius privatūs asmenys.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sklypo Maloniojoje g. 18A (kadastro Nr. 0101/0039:197) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti žemės sklypui vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo aukštį, intensyvumą, tankį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiasis miesto architektas

Skyriaus vedėjas                                                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

Vilniaus Miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

Patarėja Danutė Eidukonytė