Organizuojamas apie 0,8 ha teritorijos prie Tūkstantmečio gatvės detaliojo plano rengimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL APIE 0,8 HA TERITORIJOS PRIE TŪKSTANTMEČIO GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsniu, 17 straipsnio 9 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u apie 0,8 (aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos prie Tūkstantmečio gatvės detaliojo plano rengimą.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: suformuoti valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plote prie sklypo (kadastro Nr. 0101/0070:390), nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
3. T v i r t i n u  detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Organizuojamas Tukstanmecio DP