Organizuojamas apie 4,8 ha teritorijos prie Flamandų gatvės detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 4,8 HA TERITORIJOS PRIE FLAMANDŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO ORGANIZAVIMO
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u apie 4,8 (keturių ir aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos prie Flamandų gatvės detalųjį planą.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: tikslinti gatvių raudonąsias linijas, sklypą (kadastro Nr. 0101/0158:638) paimti visuomenės poreikiams ir nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus ir naudojimo reglamentus, likusiai teritorijai nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą schemą).
3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama)

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Organizuojamas Flamandu