Organizuojamas detaliojo plano rengimas apie 6,35 ha teritorijos laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plote ties Neries upės pakrante

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO APIE 6,35 HA TERITORIJOS LAISVOS NESUFORMUOTOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTE TIES NERIES UPĖS PAKRANTE ORGANIZAVIMO
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertinimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos
Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u detaliojo plano rengimą apie 6,35 (šešių ir trisdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plote ties Neries upės pakrante.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: suplanuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje ir/ar kitą reikalingą infrastruktūrą, reikalingą įgyvendinti Vingio parko pėsčiųjų ir dviratininkų tilto projektui per Neries upę ties parodų ir kongresų centru „Litexpo“ miesto mobilumui ir miestovaizdžiui pagerinti, sukurti naujus urbanistinius ir funkcinius ryšius, nustatyti ir išryškinti apželdintų ir viešųjų teritorijų panaudojimo galimybes ir pritaikymą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis, patikslinti valstybinių miškų, gatvių raudonųjų linijų ribas, nustatyti reikalingas sklypų ribas su galimais susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų, miškų ūkio teritorijų ar kitais naudojimo būdais ir kitus pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Ties Neries pakrante