Organizuojamas Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0051:1632)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL LAZDYNŲ RAJONO ŽEMUTINĖS TERASOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0051:1632) ORGANIZAVIMO
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertinimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315, 318 punktais:
1. O r g a n i z u o j u Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (TPD Nr. T00056335), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto teritorijos prie Šaltūnų g. nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1639V „Dėl teritorijos prie Šaltūnų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, kuris yra patikslintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-2262/22 „Dėl Valdybos 2000- 08-24 sprendimo Nr. 1639V „Dėl teritorijos prie Šaltūnų gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, pakoreguoto sklypo Šaltūnų g. nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 268V ,,Dėl sklypo Šaltūnų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, kuris yra patikslintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 30-128/23 „Dėl Valdybos 2000-02-10 sprendimo Nr. 268V „Dėl sklypo Šaltūnų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, sprendinių koregavimą žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0051:1632).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: suplanuoti teritoriją ir/ar kitą reikalingą infrastruktūrą, reikalingą įgyvendinti Vingio parko pėsčiųjų ir dviratininkų tilto projektui per Neries upę ties parodų ir kongresų centru „Litexpo“ miesto mobilumui ir miestovaizdžiui pagerinti, sukurti naujus urbanistinius ir funkcinius ryšius, nustatyti ir išryškinti apželdintų ir viešųjų teritorijų panaudojimo galimybes ir pritaikymą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis, patikslinti valstybinių miškų, gatvių raudonųjų linijų ribas, nustatyti reikalingas sklypų ribas su galimais susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų, miškų ūkio teritorijų ar kitais naudojimo būdais ir kitus pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 30-2381/19 „Dėl leidimo rengti apie 18,7 ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija detalųjį planą“ su visais jo pakeitimais.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Organizuojamas Lazdynu