Organizuojamas teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852), sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1322) ir Ateities gatvės

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP ATEITIES, FABIJONIŠKIŲ IR P. ŽADEIKOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TERITORIJOJE TARP ATEITIES G. 89 (KADASTRO NR. 0101/0008:852), SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1322) IR ATEITIES GATVĖS ORGANIZAVIMO
2022 m. spalio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 9 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. T00057322), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1319 ,,Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą teritorijoje tarp Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852), sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1322) ir Ateities gatvės.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: suformuoti valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Organizavimas Fabijoniskiu, Zadeikos ir kt