Organizuojamas teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP KONSTITUCIJOS PR. 23, LINKMENŲ GATVĖS IR LVOVO G. 56 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 4 (KADASTRO NR. 0101/0032:818) ORGANIZAVIMO
2022 m. spalio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315, 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano (TPD Nr. T00054653), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 1-1184, sprendinių koregavimą sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti sklypui (kadastro Nr. 0101/0032:818) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00086338).
3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Orgganizavimas Konstitucijos 23 ir kt