Organizuojamas teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 2,68 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS ŽIRMŪNŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO APIE 2,68 HA TERITORIJOJE ORGANIZAVIMO
2022 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V „Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056196) sprendinių koregavimą apie 2,68 (dviejų ir šešiasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijoje, kurio tikslas: suformuoti sklypus, tarp jų sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, patikslinti suplanuoto žemės sklypo Nr. 9 (Žirmūnų g. 149A) ribas, nustatyti sklypų naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Organizavimas Kareiviu ir kt