Organizuojamas Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Naugarduko g. 106 (kadastro Nr. 0101/0055:246)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO PIETINIO GREITKELIO BEI GRETIMŲ TERITORIJŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NAUGARDUKO G. 106 (KADASTRO NR. 0101/0055:246) ORGANIZAVIMO
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315, 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano (TPD Nr. T00054409), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 01A-41-4 ,,Dėl Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Naugarduko g. 106 (kadastro Nr. 0101/0055:246).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti sklypui Naugarduko g. 106 (kadastro Nr. 0101/0055:246) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00086338).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Naugarduko 106