Pagal Teritorijų planavimo komisijos pastabas pataisyti „Teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano susisiekimo jungčių, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymo koregavimo, sklypuose K. Vanagėlio g. 11, K. Vanagėlio g. 18, (kadastro Nr. 0101/0058:265) ir gretimoje teritorijoje“ sprendiniai

 

Detaliojo plano sprendinių pakeitimai atlikti atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų 2022-10-26 ir 2022-10-28 pateiktas pastabas:
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo inžinieriaus biuro 2022-10-28 tarnybiniu raštu, reg. Nr. A121-26780/22(2.9.4.9E-INF), pateiktos pastabos:
1.1. „Pagrindiniame detaliojo plano brėžinyje aiškiai rodyti K. Vanagėlio gatvės raudonąsias linijas ir jos parametrus“. Brėžinys patikslintas rodant aiškiai raudonąsias linijas.
Koregavimu nekeičiami detaliuoju planu nustatyti gatvių parametrai (patvirtintas 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A30-3394/21 „Dėl teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano
sprendinių keitimo tvirtinimo“; TPDR Nr. T00086920).
1.2. „Keičiant gatvės bei akligatvio raudonųjų linijų ribas, formuoti žemės sklypą/us skirtus susisiekimo infrastruktūrai bei siūlyti numatyti jų perdavimą paramos sutartimi Vilniaus miesto
savivaldybei“. Koregavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka, todėl sprendinių dėl sklypų ribų keitimas Detaliajame plane yra negalimas. Viešosios
susisiekimo infrastruktūros buvimas, eksploatavimas ir priežiūra yra galimi ir laisvoje valstybinėje žemėje, todėl akligatvio sklypo formavimas yra perteklinis veiksmas. Aiškinamojo rašto 3 psl.
dalyje 4. Susisiekimo infrastruktūros sprendimai patikslinti fiksuojant, kad pratęsiamos raudonosios linijos (neformuojant atskiro sklypo).
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus Teritorijų planavimo komisijos metu pateiktos pastabos:
2.1. „patikslinti raudonųjų linijų formavimą T3 teritorijoje“. Brėžinyje patikslintas raudonųjų linijų formavimas T3 teritorijoje, formuojant tik būtiną specialiosios technikos apsisukimo
aikštelę ir galimybę sklype K. Vanagėlio g. 18 formuoti perimetrinį užstatymą ant šiaurinės sklypo ribos.
2.2. „spręsti dėl šiaurinės teritorijos (valst. žemėje) naudojimo būdų ir panaudojimo“.
Aiškinamasis raštas (5 psl.) papildytas informacija, kad Koregavimu, vykdomu Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka, nekeičiami teritorijai nustatyti galimi žemės
naudojimo būdai (patvirtintas 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A30-3394/21 „Dėl teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimo tvirtinimo“; TPDR Nr. T00086920).

Atlikti Detaliojo plano sprendinių pakeitimai visuomenei viešinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo
proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės
institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.„
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimas, registro Nr. T00086920.
Planuojama teritorija: žemės sklypai K. Vanagėlio g. 11 (kadastro Nr. 0101/0028:266), K. Vanagėlio g. 18 (kadastro Nr. 0101/0058:267) ir sklypas kadastro Nr. 0101/0058:265, Vilniuje ir
aikštelė prie K. Vanagėlio gatvės.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A30-3394/21 „Dėl teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimo tvirtinimo“.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, tikslinant tekstinę klaidą: „Esami pastatai – rekonstruojami“, į „Esami pastatai – griaunami“ sklypuose Nr. 2 ir 3; inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir komunikacinių koridorių ribos/susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai: įvažiavimas iš K. Vanagėlio gatvės į sklypą Nr. 2 ir gatvės raudonosios linijos, formuojant papildomą aikštelę susisiekimo infrastruktūrai. Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021-10-25 įsakymu Nr. A30-3394/21 patvirtinto galiojančio detaliojo plano „Teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimas“ (reg. Nr. T00086920) nustatytų statybos reglamentų.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. (85) 261 11 15, el. p. diana@smartas.lt, tel. +37068755415.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį.
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima: nuo 2022-11-21:
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP
dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021- 07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. –  Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimoviesumas/).

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

gautu pastabu taisymo lentelė 2022-11-17

Pagrindinis+brėžinys