Pakartotinai skelbiama kad yra parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) pertvarkyto žemės sklypo Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464) koregavimas

KARTOJAMAS VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE SALTONIŠKIŲ G. 2A (KADASTRO NR. 0101/0031:464)

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 203) žemės sklypo Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-3156 „Dėl sklypo Saltoniškių g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu (TPDRIS teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-17-503).

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,1037 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. A30-2466 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464) inicijavimo pagrindu“, 2017-10-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2052/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 203) žemės sklypo Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-3156 „Dėl sklypo Saltoniškių g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant esamo žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo (K), pakeičiant užstatymo tankumą, aukštų skaičių bei nustatant teritorijos užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „NT draudimo grupė“, a. k. 300131351, M. K. Čiurlionio g. 82A-56, Vilnius, tel. 8 699 52518, el. p. jelena@slinija.lt.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-10-07 iki 2019-10-19 imtinai UAB „NT draudimo grupė“ buveinės adresu S. Moniuškos g. 27, Vilnius, nuo 8 val. iki 17 val. iš anksto susiderinus telefonu tel. +370 615 28588; Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Sėlių g. 39, LT-08109, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-17-503. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Saltoniskiu+2a+TPDk brėžinys

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2019-10-19 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.