Pakeista 2016-10-19 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2385 patvirtinta sklypo V.Mykolaičio Putino g.5 detaliojo plano rengimo planavimo programa

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-10-19 ĮSAKYMO NR. 30-2385 „DĖL SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 04 d. Nr. 30-3120

Vilnius

1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 30-2385 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano rengimo organizavimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos įgyvendinimo“ patvirtintą planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti:

1.1. išdėstau 13 punktą taip:

„13. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: rengiama.“;

1.2. išdėstau 16 punktą taip:

„16. Planavimo terminai: iki 2018 m. kovo mėn.“

2. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. 30-1862 „Dėl Administracijos direktoriaus 2016-10-19 įsakymo Nr. 30-2385 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano rengimo organizavimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. 30-2385

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro
Nr. 0101/0054:221) detalusis planas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,5730 ha kitos paskirties sklypas
V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221), Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112497, faks. 8 5 211 2445, LT-09601, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-14 sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“ 3.2 punktas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. rezoliucija „Dėl Tautos namų projekto įgyvendinimo Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto
100-mečiui paminėti 2018 metais“

6. Planavimo tikslai ir uždaviniai: patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatant sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro
Nr. 0101/0054:221) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išnagrinėti ir minimalizuoti transporto srautus ir automobilių stovėjimo vietų skaičiaus poreikį. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir rengėjas.

16. Planavimo terminai: iki 2017 metų balandžio mėn. 30 d. (Parengiamasis – 2 mėn., rengimo – 3 mėn., baigiamasis – 2 mėn.).

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti tpdris.lt sistemoje ir Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 ar M 1:1000 duomenis. Detaliojo plano projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis