Pakeista sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano keitimo sprendinių viešinimo ir viešo svarstymo data.pakeista sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano keitimo sprendinių (pakartotinė bendra informacija)viešinimo ir viešo svarstymo data

PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SKLYPO RODŪNIOS KEL. 30, 32 DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Informuojame, kad yra pakeista sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano keitimo sprendinių viešinimo ir viešo svarstymo data.

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 4,2 ha teritorija, suplanuota keičiamu detaliuoju planu, į kurią patenka visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdo 1,5333 ha sklypas Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų, komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo 32,9905 ha žemės sklypo Rodūnios kel. 2 (kadastro Nr. 0101/0080:248) bei laisvos valstybinės žemės plotų dalys, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-08-17 d. įsakymas Nr. 30-1889/20 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Rodūnės kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinių keitimą“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo tikslai: atlikti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano (registro Nr. T00055631), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2001 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 463 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Rodūnios kelias 30, 32 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, keitimą: pakeisti detaliuoju planu suplanuotos apie 4,2 (keturių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos sprendinius, nustatyti (patikslinti) planuojamai veiklai vykdyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą sklype Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236), sklypo Rodūnios kel. 2 (kadastro Nr. 0101/0080:248) ir laisvos valstybinės žemės dalyse vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis, planavimo organizatorius 2021 m. vasario 9 d. raštu Nr. A51-12294/21(3.3.16.1E-AD24) nustatė, kad detaliojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: VĮ „Lietuvos oro uostai“ (įm. kodas 120864074) Rodūnios kel. 10A, 02189, Vilnius, info@ltou.lt, tel. 8 5 2739326.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, (įm. kodas 304080819), Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2021-03-23 iki 2021-04-06 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr.  K-VT-13-20-469), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Nuotoliniu būdu informaciją teikia projekto vadovas Andrius Bakanovas, tel. 8 615 28588, el. paštas andrius@archus.lt.

Pagrindinis+brėžinys

Detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija: detaliojo plano pagrindinis brėžinys 2021-03-23 iki 2021-04-06  eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-469) ir Naujininkų seniūnijoje (Dariaus ir Girėno g. 11, Vilniuje).

Viešas svarstymas: Karantino metu projekto viešas svarstymas organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu. Viešas svarstymas vyks 2021 m. balandžio 6 d. 17:00 val. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda:

___________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Prisijungimas per kompiuterį arba mobiliojo telefono aplikaciją

Click here to join the meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJlYTFjZDUtMmQ1Zi00YTk0LWEwMzEtYTliNTEzMGI2MGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229693558b-a906-4962-9612-91f259a2bddb%22%2c%22Oid%22%3a%2273869955-ebca-499b-8a8e-b555ffbbafd2%22%7d

Prisijungimas telefono skambučiu (tik garsas)

+370 5 204 3921,,104668459#   Konferencijos ID: 104 668 459#

___________________________________________________________________________

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) detaliojo plano rengėjui, o taip pat ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą detaliojo plano sprendinių keitimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus, jei tokie teikiami.

Apskundimo tvarka: Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti skundžiamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

Projekto vadovas Andrius Bakanovas