Pakeistas 2016-09-30 Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu NR. A30-2741 patvirtintos Planavimo darbų programos punktas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2016-09-30 ĮSAKYMO   NR. A30-2741 „DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 11, DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo  10 d.   Nr. A30-1771/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 256 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo 8 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. A30-2741 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ ir 2 punktu patvirtintos Planavimo darbų programos 16 punktą išdėstau taip:

16. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Pirminis planavimo programos tekstas:

 

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. A30-2741

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 3,93 ha teritorija pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11, Pilaitės seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie3,93 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
 5. Planavimo pagrindas: Danutos Dovgerd ir Genrik Dovgerd 2016-08-10prašymas.
 6. Planavimo uždaviniai: urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:668) ir nustatyti jo paskirtį ir naudojimo būdą ir kitus pagrindinius naudojimo reglamentus gyvenamųjų ir susisiekimo bei inžinerinės infrastruktūros objektų statybai vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (reg. Nr. 2718).
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis.
 8. Papildomi reglamentai: nėra.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: iki 2019 m. rugsėjo mėn.*
 17. Derinimo procedūra: derinimą atlikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta:Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas)                                                   Mindaugas Pakalnis

 

*Pakeistas programos punktas