Pakeistas sprendimas koreguoti sklypo Paribio g. 23A ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Paribio g. 23A (kadastro Nr. 0101/0029:331)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2016-11-24 ĮSAKYMOA30-3383 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO PARIBIO G. 23A IR GRETIMŲ SKLYPŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPE NR. 11 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INCIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio  28  d.   Nr. A30-1047/20

Vilnius

 

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo    2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A30-3383 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Paribio g. 23A ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklype Nr. 11 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ patvirtintą Planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti:

  1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Paribio g. 23E (kadastro
Nr. 0101/0029:331) Žvėryno seniūnijoje, Vilniuje.“

  1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1183 kv. m.“

  1. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 339V patvirtinto sklypo Paribio g. 23A ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 777) sklypo Nr. 11 (sklype Paribio g. 23A (kadastro Nr. 0101/0029:331) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų.“

  1. Papildau 19 punktu ir išdėstau jį taip:

19. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Paribio g. 23A ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 11 sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso pagrindu.“

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut