Pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2018-08-14 ĮSAKYMO NR. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „DĖL LEIDIMO RENGTI IR ORGANIZUOTI APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio    9 d.   Nr. A30-1652/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“ patvirtintos planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 10 punktą ir išdėstau jį taip:

10. SPAV reikalingumas: reikalingas.“

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut