Pakeisti (papildyti) Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) sprendiniai pagal institucijų pastabas

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) inicijavimo sutarties pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-19-324.
Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306), Žvėryno sen., Vilniaus m.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. A30-972/19 “Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kad. Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo. 2019 m. birželio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-39/19.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, svetainė: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Ugna“, įmonės kodas 300584736, el. paštas saule@ugna.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą (G2) sklypo užstatymo intensyvumą, tankumą ir kitus naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu numatytą pastatų aukštingumą ir tankumą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-13-19-324).
Taip pat nuo 2023 m. sausio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Atlikti pakeitimai pagal institucijų pastabas:
1. Brėžinys papildytas pagal planavimo organizatoriaus pastabą dėl užstatymo skaidymo (Reglamentų lentelėje – Papildomi reglamentai „b“) užtikrinant pastato žemėjimą. Numatytas papildomas reikalavimas užstatymo terasavimui, užtikrinant pastato žemėjimą.

Nuoroda:

2.01.+Aiškinamasis+raštas+Miglos+g55_papildyta_5

10.+Informacijos+papildymas+pagal+organizatoriaus+pastabas

Pagrindinis_brėžinys_2_01_Miglos55_ver5