Pakeisti Sklypo Burbiškių 5b ir 5c detaliojo plano sprendinių keitimas iniciavimo pagrindu sprendiniai TPD Nr. K-VT-13-21-366

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.
Atsižvelgus į Teritorijų planavimo komisijos raštu gautas pastabas pakeisti detaliojo plano koregavimo sprendiniai.
Gautos pastabos:
AB LIDGRID
Nepritariame sprendimui derinti ir teikiame pastabas:
1) Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr. 1-93 patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 16 punktu „elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo draudžiama statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius“. Bendrovei pateikiami derinti teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose numatyta pastatų statybos zona elektros linijos apsaugos zonoje, nederinami, jeigu kartu su planu nepateikiamas atskiras rašytinis Bendrovės Sutikimas.
Versijos apimtyje pridedamas AB LIDGRID pritarimas-sutikimas
2) Suprojektuotas servitutas (pažymėtas indeksu S2), esantis 110 kV elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonos ribose, papildomai nustatyti nereikalingas, kadangi 110 kV elektros perdavimo oro linijai galioja įstatymu nustatytas servitutas elektros tinklų apsaugos zonos ribose.
Versijos apimtyje Tikslinamas servitutas S2
UAB Vilniaus vandenys
Esamiems vandentiekio ir nuotekų tinklams sklype išskirti servitutą. PS reikalvimas: – Rengiant detalųjį planą žemės sklypuose bendro naudojimo tinklams ir / ar siurblinėms numatyti ir išskirti tinklų ir / ar siurblinių
apsaugos zonas pagal LR Vyriausybės nutarimo Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo nuostatas ir apsaugos zonos dydžio servitutus, suteikiančius teisę prieiti ir privažiuoti prie tinklų ir / ar siurblinių, šiuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti požemines komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių.
Versijos apimtyje tikslinami servitutai, tikslinamos apsaugos zonos.

UAB Vilniaus planas GIS
Neįvertintos rekomendacinės gatvių raudonosios linijos.
Versijos apimtyje tikslinamos atsižvelgiant į rekomendacines gatvių raudonosios linijos
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pateikti informaciją dėl Administracijos planavimo sąlygose nurodytos sąlygos – Suformuoti optimalią kontekstui urbanistinę, viešųjų erdvių struktūrą, numatant gerus funkcinius, vizualinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
– Kaip įgyvendinamas konkretus sąlygose aprašytas reikalavimas, kokie sprendiniai numatyti.
Aiškinamojo rašo (21 psl) nurodoma dėl šlaitų ir atstumų išlaikymo, tačiau atstumai brėžinyje nenužymėti.
Keitimu nustatomas naudojimo būdas (G2) atitinka gyvenamosios teritorijos naudojimo tipą, jeigu numatoma kita veikla brėžinyje turi būti nurodytos atskiros reglamentinės zonos, užstatymo ribojimai kitai (ne gyvenamai) veiklai.
Nustatomas 4 aukštų skaičius neatitinka vyraujančio 3 aukštų skaičiaus ir esamos būklės, nepateikti paaiškinimai dėl numatomo aukštingumo ir aukštų skaičiaus ir vystymo perspektyvų, esamo užstatymo rodiklių.
Versijos apimtyje papildomas aiškinamasis raštas pagrindimais ir paaiškinimais bei pagrindiniame brėžinyje nurodomas „pastatų aukštis *“
(Reglamentų lentelėje teikiamas paaškinimas dėl BP traktuojamo aukštų skaičiaus ( pastatų aukštų skaičius” įvesta * ir stulpelyje „kiti reglamentai” pateikti paaiškinimą apie papildomo reglamento „pastatų aukštų skaičius”) Taip pat aiškinamoje dalyje teikiami paaiškinimai dėl pastabos
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto 2021-06-02 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-972 (toliau – BP), aiškinamojo rašto įvade nurodytos šios sąvokos: Pastatų aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastatų stogo kraigo ar jų konstrukcijos aukščiausio taško. Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius – reglamentas, nurodantis didžiausią leistiną pastatų aukštų skaičių. Skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles. Užstatymo aukštis (vyraujantis) – teritorijoje planuojamas vyraujantis pastatų aukštis. Vilniaus miesto bendrajame plane nurodo aukštų skaičių arba pastatų aukštį metrais kvartale, kurį iki didžiausio leistino pastatų aukščio gali viršyti ne daugiau kaip 20 procentų pastatais užstatyto ir numatomo užstatyti ploto kvartale (šis reikalavimas netaikomas BP sprendiniuose p. 55 numatytose zonose aukštybinių pastatų lokalizacijai). Skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles. Galimybė viršyti vyraujantį užstatymo aukštį nustatoma rengiant vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, remiantis urbanistinio konteksto analize bei vietovei būdingo miestovaizdžio formavimo ar miestovaizdžio ryškinimo lokaliais akcentais poreikiu. )
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Sklypo Burbiškių 5B ir 5C detaliojo plano sprendinių keitimas iniciavimo pagrindu(TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-366).

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1.9461 ha
Planuojamos teritorijos adresas: Burbiškių g. 40 (kadastro Nr. 0101/0070:263) Vilniaus m.
Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-08 įsakymas Nr. A30-2688/18 su darbų programa. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis; 2018-10-23 Nr. A615-75/18(2.15.1.7-TD2) Institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1467 „Dėl sklypo Burbiškių g, 5B, 5C detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Burbiškių
g. 5B ir 5C, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano ( registro Nr. 2534) sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 pertvarkytų žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 30-3698 „Dėl žemės sklypų Burbiškių g. 40 ir 62 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių keitimą planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu, nustatant visam
sklypui Burbiškių g. 40 (kadastro Nr. 0101/0070:263) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir patikslinant kitus detaliuoju planu sklypams Nr. 1 ir Nr. 2 nustatytus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais
Papildomi planavimo uždaviniai: nėra
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-366
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Ugna“, juridinio asmens kodas 300584736, buveinės adresas Viršuliškių g. 16-5, LT-05108 Vilnius, informacija teikiama tel.: 868672572 arba el. paštu: [email protected] bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-366) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritorijuplanavimo-viesumas/.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS

INŽINERINIŲ+TINKLŲ+SUVESTINIS+PLANAS