Pakeisti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu sprendiniai (TPD Nr. K-VT-13-22-264)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.
Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas REG236726, REG238569 ir gautas elektroniniu paštu, pakeisti detaliojo plano koregavimo sprendiniai.
Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos REG236726:
Aiškinamajame rašte numatomas II pastatų atsparumo ugniai laipsnis, tačiau įvertinus planuojamų pastatų altitudes, darytina išvada, kad projektuojant II atsparumo ugniai laipsnio pastatus gali būti pažeisti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų X skyriaus reikalavimai; Prie natūralaus vandens tvenkinio numatoma paėmimo vieta, tačiau neaišku ar užtikrinama gaisrinės technikos apsisukimo ir manevravimo aikštelė 12×12 m. (Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, 94 p.)
Į pastabą atsižvelgta: Pakoreguotas aiškinamojo rašto 1.6. skyrius ir Pagrindinio brėžinio 1 pastaba, nurodant: „Projektuojamuose žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 projektuojami I laipsnio atsparumo ugniai pastatai.“. Taip pat, aiškinamasis raštas papildytas apsisukimo aikštelės prie vandens paėmimo vietos fotonuotraukos su matmenimis.
Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos REG238569:
Aiškinamajame rašte prašome išanalizuoti ir plačiau įvertinti planuojamai teritorijai taikomus Bendrojo plano funkcinės zonos DAN-1-3 tekstinius reglamentus: 32, 33, 39. Pažymime, kad į Jūsų planuojamos teritorijos dalį patenka gamtinio karkaso geomorfologinis elementas – natūraliai ir mažai pakeistas šlaitas, statesnis nei 10 laipsnių. Rengiant Bendrojo plano sprendinius konkretizuojančius vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, šlaituose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose bei jų prieigose, taikomi apribojimai (Bendrojo plano aiškinamojo rašto IV skyrius „Gamtinė aplinka“, antras skirsnis).
Į pastabą atsižvelgta: Pakoreguotas aiškinamojo rašto 1.1. skyrius, papildant ištraukomis iš Bendrojo plano tekstinių reglamentų Nr. 32, 33, 39 schemų, bei jų aprašymais. Pagrindiniame brėžinyje pažymėta šlaito viršutinė briauna ir šlaito viršutinio paribio 25 m pločio juostos riba. Atitinkamai patikslinta projektuojamo sklypo Nr. 1 statybos zona.
Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario (Vilniaus miesto savivaldybės Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vyresniosios specialistės) pastabos el. paštu:
1. Brėžinyje nerodyti gatvės (raudonųjų linijų koregavimo) sprendinių už detaliojo plano ribų.
2. Rodyti ankstesniu detaliuoju planu patvirtinto įvažiavimo naikinimą.
3. Brėžinyje ar aiškinamajame rašte nurodyti galimą nelaidžių dangų procentą, taip užtikrinant bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą.
Į pastabas atsižvelgta:
1. Pagrindiniame brėžinyje gatvių raudonosios linijos, esančios už detaliojo plano ribų, nerodomos.
2. Pagrindiniame brėžinyje pažymėtas naikinamas anksčiau suplanuotas įvažiavimas, bei įtrauktas sutartinis ženklas.
3. Papildyti aiškinamojo rašto 1.2.1. ir 1.2.2. skyriai bei Pagrindinio brėžinio Teritorijos naudojimo
reglamentų aprašomosios lentelės skiltis „kiti reglamentai“ sakiniu: „Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 40%.“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,2265 ha žemės sklypas, esantis Daniliškių k., Vilniaus m. sav. ir aplinkinė teritorija

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. A30-437/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO DANILIŠKIŲ KAIME (KADASTRO NR. 0101/0161:242) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 4 (KADASTRO NR. 0101/0161:1613) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, , el. p. savivaldybe@vilnius.lt
Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius, tel. +370 67637738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: Koreguoti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano (registro Nr. T00059636), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 30-1546 ,,Dėl sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano tvirtinimo“ sprendinius sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0161:1613) į du atskirus žemės sklypus, nustatyti statinių statybos zoną ir ribą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į DAN-1-3 – Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos – funkcinę zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-264) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas+2022-10-10

Pagrindinis+brėžinys+2022-10-10