Pakeisti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 15 (Dangeručio g. 48,kadastro Nr. 0101/0101:337) inicijavimo sutarties pagrindu, sprendiniai (TPD Nr. K-VT-13-22-555)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas REG241024 ir REG242210, pakeisti detaliojo plano koregavimo sprendiniai.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos REG241024:

1.Aiškinamajame rašte numatomas II pastatų atsparumo ugniai laipsnis, tačiau įvertinus planuojamų pastatų leistiną aukštį, darytina išvada, kad projektuojant II atsparumo ugniai laipsnio pastatus gali būti pažeisti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (toliau – GSPR) X skyriaus reikalavimai;

2. Nenumatomi keliai privažiuoti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 15 m. iš dviejų išilginių pastato pusių, kad ugniagesiai gelbėtojai automobilinėmis kopėčiomis patektų į visus pastato langus ir avarinius išėjimus. GSPR 148.3 p.

Į pastabas atsižvelgta:

1. Pakoreguotas aiškinamojo rašto 1.6. skyrius ir Pagrindinio brėžinio 2 pastaba, nurodant: „Pastatai projektuojami I atsparumo ugniai laipsnio. Pastatų ugniai atsparumo laipsnis gali būti tikslinamas TP metu“.

2.Papildytas aiškinamojo rašto 1.6. skyrius ir Pagrindinio brėžinio 2 pastaba: „Techninio projekto rengimo stadijoje įvertinti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 148.32 punktą, numatyti kelius privažiuoti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 15 m. iš dviejų išilginių pastato pusių, kad ugniagesiai gelbėtojai automobilinėmis kopėčiomis patektų į visus pastato langus ir avarinius išėjimus“.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos REG242210:

1.Nepateiktos UAB „Grinda“ planavimo sąlygos.

2.Planuojamoje teritorijoje nustatytos melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos.

3.Pateikti savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto savivaldybės administracijos atstovo pritarimą pateiktiems sprendiniams.

4.Nepritarta planuojamam įvažiavimui/išvažiavimui į/iš Dangeručio g. (C kategorija) STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimai. Siūlome numatyti įvažiavimą/išvažiavimą iš Pukuvero g.

5.Rodyti Dangeručio ir Pukuvero gatvių raudonąsias linijas ir kategorijas.

6.Spręsti klausimą, dėl žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0101:1075 į kurį patenka Pukuvero g. raudonosios linijos, nuosavybės teisių perdavimo, kadangi šiuo metu sklypas priklauso fiziniams/juridiniams asmenims.

7.Pagrindiniame brėžinyje grafiškai nerodyti ,,Projektuojamų vaikų žaidimų aikštelių ir poilsio vietų“, kadangi pagrindinio brėžinio pastaboje Nr. 8 įrašyti planuojamos teritorijos erdvinės sąrangos kūrimo principai.

Į pastabas atsižvelgta:

1. Papildytas aiškinamojo rašto 1.4. skyrius pastraipa: Planuojamojoje teritorijoje ir šalia jos nėra lietaus nuotekų tinklų, todėl planavimo sąlygos nėra privalomos. Lietaus nuotekas numatoma tvarkyti savo sklypo ribose. Pradiniame detaliajame plane yra suplanuoti lietaus nuotekų tinklai, tai rengiant techninius projektus, gauti UAB „Grinda“ projektavimo sąlygas ir įvertinti galimybes projektuoti lietaus nuotekų tinklus. Pakoreguotas Pagrindinis brėžinys, neberodomi pasijungimai į anksčiau suplanuotus lietaus nuotekų tinklus.

2.Papildytas aiškinamojo rašto 1.2.skyrius pastraipa: „Pertvarkomam žemės sklypui kadastro Nr. 0101/0101:337 nustatyta melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) specialioji žemės naudojimo sąlyga naikinama vadovaujantis 2014-01-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 65. Priede pridedamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-12-01 raštas Nr. A33(1)-8602-(4.22) dėl nurašytų melioracijos statinių“. Pridėtas priedas.

3.Prieduose pateiktas savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto savivaldybės administracijos atstovo pritarimas pateiktiems sprendiniams.

4.Pakoreguotas Pagrindinis brėžinys, įvažiavimas numatytas tik iš Pukuvero gatvės.

5.Pakoreguotas Pagrindinis brėžinys, nurodytos Dangeručio ir Pukuvero gatvių raudonosios linijos ir kategorijos.

6.Papildytas Pagrindinis brėžinys 9 pastaba.

7.Pakoreguotas Pagrindinis brėžinys, grafiškai nebevaizduojamos vaikų žaidimų aikštelių ir poilsio vietos.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 15 (Dangeručio g. 48,kadastro Nr. 0101/0101:337) inicijavimo sutarties pagrindu, sprendinius (TPD Nr. K-VT-13-22-555)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. A30-2462/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, tel. +370 676 37738, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08  kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060006), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A30-2457 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:620), esančio T-08 kvartale buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 15 (Dangeručio g. 48, kadastro Nr. 0101/0101:337): numatyti žemės sklypų nuo Nr. 2 iki Nr. 32 sujungimą į vieną žemės sklypą, žemės sklypų naudojimo būdo pakeitimą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-555) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas5+D48-1

Pagrindinis+brėžinys7